Ecologische zones Boekelermeer Zuid 2018 (2)

Eind mei heeft Groen Platform Heiloo een bezoek gebracht aan de ecologische zones in de Boekelermeer Zuid.
 
In de zone aan de westkant blijkt de beschermde rugstreeppad verdwenen. Noch in de voor de rugstreeppad aangelegde paddenpoel, noch in de slootjes aan de voet van de speciaal voor oeverzwaluwen opgeworpen zandhopen, zijn jonge rugstreeppadden gesignaleerd.
 
Dit ondanks het schonen van de paddenpoel en het weghalen van de vegetatie begin dit jaar. De  rugstreeppad vraagt namelijke ondiepe, heldere poelen die snel opwarmen met kale, zanderige oevers.
 
Twee jaar geleden waren er nog wel jonge rugstreeppadden gezien in de slootjes. Ook toen al werd de paddenpoel leeg aangetroffen. Klaarblijkelijk voldoet de paddenpoel niet.
 
Begin dit jaar zijn ook de zandhopen afgegraven en van vegetatie ontdaan voor de oeverzwaluwen. Dit heeft een gunstig effect op de populatie oeverzwaluwen; met name aan de oostzijde bevinden zich een paar honderd nesten.
 
De bedoeling van ecologische zones is het verbinden van verschillende gebieden (habitats), zodat de leefruimte en daarmee  de overlevingskansen van bepaalde soorten (populaties) vergroot worden. Door het voorkomen van isolatie is inteelt en op termijn uitsterven te voorkomen. Ecologische zones zijn dan ook van groot belang voor de biodiversiteit.  
 
In de Boekelermeer Zuid blijken de ecologische zones nog steeds volkomen geïsoleerd te liggen. Er zijn geen natuurlijke verbindingen tussen beide zones, en dat blijkt voor de rugstreeppad zeer nadelig.
 

Terug